Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BALETNÍ AKADEMIE - ADÉLY POLLERTOVÉ

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vzájemné vztahy mezi:

Baletní Akademií Adély Pollertové                       
Na Poříčí 25                                                      
110 00 Praha 1                                                 
IČO: 88929141                                                 
(dále jen “provozovatel” nebo “BAAP”),

www.baletniakademie.cz
e-mail: baletniakademie@gmail.com
telefon: + 420 603 844 332
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
č. účtu: 259752551/0300

a

účastníkem (dále jen “účastník” nebo “klient”) baletních a jiných tanečních kurzů či akcí, pořádaných provozovatelem. Za účastníka kurzu je považována též nezletilá osoba, která je zastupována ve smluvním vztahu s provozovatelem alespoň jedním ze svých rodičů, či jiným zákonným zástupcem.

1.2    VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb provozovatelem.

1.3    Ustanovení týkající se ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen “GDPR”) jsou zapracována do těchto VOP. Účastník bere tímto na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi ním a provozovatelem dává tímto souhlas ke zpracování svých osobních údajů (viz bod 8).

1.4    Právní vztahy provozovatele a účastníka výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,(NOZ).


2.     UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


2.1    Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele poskytnout a zajistit výuku baletu v proklamované nabídce kurzů či jiné akce, uvedených na internetových stránkách, propagačních materiálech apod. na straně jedné a povinnost klienta uhradit kurzovné do data splatnosti. Samotná nabídka kurzů na webových stránkách není považována za závazný návrh smlouvy. Tím je až řádně podaná přihláška účastníkem.

2.2     K uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem dochází na základě objednávky/přihlášky:
a)    doručené elektronicky na www.baletniakademie.cz, či zasláním emailu na: baletniakademie@gmail.com,
b)    doručené osobně na recepci sídla provozovatele,
c)    telefonicky
a následně jejím přijetím a potvrzením ke zpracování provozovatelem.

2.3    Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s provozním řádem a bezpečnostními předpisy provozovatele a že se kurzu/akce účastní na vlastní nebezpečí.  V případě zdravotních komplikací před počátkem výuky je účastník povinen o tomto stavu informovat lektora. Provozovatel zároveň nenese zodpovědnost za jeho případné újmy na zdraví.

2.4    Účastník zasláním přihlášky potvrzuje, že si přečetl tyto VOP a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


3.    CENA KURZOVNÉHO, ZPŮSOB PLATBY, DÁRKOVÉ POUKAZY


3.1    Cena příslušného kurzu či jiné akce je platná v době objednání a uveřejněna na internetových stránkách provozovatele. Tato cena je uvedena včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

3.2    Konkrétní cena kurzu, lekce či jiné akce je vždy účastníkovi sdělena písemně (e-mailem).

3.3    Úhrada kurzovného je možná:
a)    bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo 259752551/0300 do data splatnosti,
b)    hotově (nikoli však platební kartou) na recepci.

3.4    V případě platby v hotovosti je účastníkovi vystaven pokladní/příjmový doklad.

3.5    Pokud není kurzovné uhrazeno včas (tzn. minimálně 7 kalendářních dnů do začátku kurzu), rezervace účasti v kurzu zaniká.

3.6    Baletní Akademie Adély Pollertové nabízí dárkové poukazy na všechny akce a kurzy, které se mohou vystavit i případně s věnováním. Dárkové poukazy je možno uhradit hotově, nebo bankovním převodem. Není-li na poukazu uvedeno jinak, je poukaz platný na kurz nebo jednu lekci. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Na akci je nutné se předem přihlásit. Poukaz je nutné uplatnit jednorázově v plné výši v době platnosti poukazu a v této době jej odevzdat na recepci.


4.    NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ A NÁHRADOVÝ SYSTÉM AUKSYS


4.1    Pro účely nahrazování zameškaných lekcí se účastník zaregistruje do náhradového systému AUKSYS. V průběhu trvání pravidelného kurzu si účastník může nahradit až tři lekce v jiném paralelně probíhajícím pravidelném kurzu (nikoli v otevřených lekcích, letních školách apod.). Obecně lze nahradit zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (nemá nastaven status „obsazen“ nebo „přihlásit jako náhradník“). K této informaci slouží sekce PROVOZNÍ ŘÁD náhradového systému Auksys. Celý text provozního řádu je uveden v bodě 4.2 těchto VOP (viz níže).

4.2    Text provozního řádu náhradového systému Auksys

Vážení klienti,

rády bychom Vás podrobněji seznámily s náhradovým systémem Auksys.

1. Nahradit si můžete až 3 hodiny předem omluvené lekce.

2. Abyste si mohli hodinu nahradit, vždy se musíte předem z hodiny omluvit.

3. Omluva z lekce musí proběhnout do 8:00 dne konání Vaší lekce.

4. Náhradní hodinu si vyberete podle Vašich časových možností, a to nejen v sále, ve kterém se Vaše lekce koná, ale také v sále druhém, proto na horní liště kalendáře překlikávejte na "sál 1" a "sál 2”.

5. Pokud se ze své lekce neomluvíte, nemáte bohužel nárok na náhradu, jelikož nemáte "volné" kredity na uplatnění v dalších lekcích.

6. Pokud je lekce, kterou jste si vybrali v červeném poli, znamená to, že je obsazena, ale můžete si na ni kliknout a dát "hlídat lekci". Vzhledem k tomu, že omluva z lekce musí proběhnout do 8:00 toho dne, kdy je lekce plánovaná a někdo se z ní omluví, automaticky Vám přijde zpráva, že na Vámi hlídanou lekci můžete dorazit. Pokud se nikdo z lekce neomluví, musíte zvolit jiný termín.

7. Náhradní hodiny nelze převádět do jiného trimestru/semestru. S koncem kurzu se Vaše náhrady automaticky mažou.

8. Prosíme, abyste se již neomlouvali z lekce emailem nebo telefonicky, ale vše již řešili přes náhradový systém Auksys.
(Konec textu provozního řádu náhradového systému Auksys).

4.3    Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné. Nahrazování zameškaných lekcí z letních škol též není možné.

4.4    Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného.

4.5    DŮLEŽITÉ: Náhradový systém se vztahuje pouze na kurzy pro dospělé, nikoliv na kurzy pro děti. Dítě je třeba omlouvat z hodin e-mailem (baletniakademie@gmail.com), nebo osobně přímo u lektorek. Dítě si může nahradit až 5 hodin (pokud dochází do kurzu 1x týdně) nebo 10 hodin (pokud dochází do kurzu 2x týdně)


5.    PŘESTUPY, ZMĚNY VE VÝUCE, KOMPENZACE ÚČASTNÍKOVI


5.1    V průběhu semestru může účastník přestoupit do jiného kurzu s volnou kapacitou (neboli nemá nastaven status „obsazen“ / „přihlásit jako náhradník“).

5.2    Nástup do již probíhajícího (a neobsazeného) kurzu je možný. Doporučuje se nejprve vyzkoušet jednu lekci ve vybraném kurzu a po jejím absolvování a případné konzultaci s lektorem si doplatit zbytek kurzovného. Je možné se domluvit i na úhradě celého kurzovného a zameškanou lekci či lekce si nahradit v jiném paralelním kurzu s obdobnou náplní, který doporučí lektor.

5.3    V případě absence lektora (krátkodobé, či dlouhodobé) zajistí provozovatel adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může provozovatel konkrétní lekci daného kurzu zrušit, nebo přesunout. O této skutečnosti bude účastník informován telefonicky nebo e-mailem.

5.4    V případě, že provozovatel nezajistí adekvátní náhradu lektora, může v takovéto výjimečné situaci kurz zrušit a zbývající část kurzovného bude účastníkovi vrácena.

5.5    Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení akce ze strany provozovatele. V tomto případě bude stanoven náhradní termín nebo se zbývající část kurzovného vrátí bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo po domluvě se převede na jinou akci.

5.6    Refundace kurzovného je možná:
a)        výplatou na recepci v hotovosti,
b)        bezhotovostně na účastníkův bankovní účet.


6.        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ÚČASTNÍKA A VÝŠE STORNO POPLATKŮ


6.1    Pravidelný kurz pro dospělé a pro děti
Výše storno poplatků činí:
a)        50% z aktuální ceny kurzovného v případě, že účastník zruší svoji účast na již přihlášeném kurzu v době kratší než 7 kalendářních dnů před zahájením kurzu,
b)        75% z ceny celého kurzu v případě zrušení účasti během probíhajícího kurzu, neboli provozovatel vrátí účastníkovi 25% z ceny již uhrazeného kurzu,
c)     v případě zrušení účasti na akci po jejím skončení nemá klient nárok na žádnou kompenzaci.

6.2    Jednorázová akce (letní škola, permanentky)


V případě, že se účastník omluví z takovéto akce 7 a více kalendářních dnů před jejím konáním a vyrozumí o této skutečnosti písemně provozovatele, má nárok na jednu z uvedených kompenzací:
a)        převedení odpovídající části kurzovného do jiného kurzu, nebo
b)        převedení 50% z ceny akce na bankovní účet účastníka; pro posuzování nároku oprávněnosti je rozhodující termín obdržení zprávy provozovatelem.
c)        v případě zrušení účasti na jednorázové akci 7 a méně kalendářních dní před jejím začátkem nemá účastník nárok na jakoukoli kompenzaci.

6.3    Individuální lekce
Účastník je povinen oznámit svoji neúčast na individuální lekci svému lektorovi minimálně 12 hodin před jejím začátkem. Kompenzace náleží v plném rozsahu, ať již ve výši ceny lekce, nebo její náhrady v jiném termínu. V případě, že se účastník omluví méně jak 12 hodin před začátkem individuální lekce, nenáleží mu žádná kompenzace.

6.4    V případě, že akce byla hrazena dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, se žádná kompenzace nevyplácí.


7.    PRAVIDLA KONÁNÍ KURZŮ A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA


7.1    Provozovatel vyžaduje, aby každý klient, zapsaný do kurzu, byl přítomen v prostorách BAAP nejdříve 20 minut před začátkem výuky. V průběhu dětských kurzů se rodiče/jiní zákonní zástupci nezdržují v prostorách BAAP.

7.2    Po skončení lekce přebírají za děti v prostorách provozovatele odpovědnost jejich rodiče, či jiní zákonní zástupci. Provozovatel nenese odpovědnost za dítě, které opustí výuku a prostory BAAP v průběhu lekce.

7.3    Provozovatel vyžaduje, aby se klient po ukončení lekce zdržoval v šatně a v dalších prostorách BAAP maximálně 20 minut.

7.4    V případě, že účastník způsobí při lekci škodu na zařízení/vybavení provozovatele, je povinen ji nahradit. Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem nese jeho rodič, či jiný zákonný zástupce.

7.5    Provozovatel za odložené věci účastníka neručí. Šatní skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Provozovatel může využít svého práva po zavírací době skříňky otevřít a jejich obsah vyklidit. Obsah bude zapečetěn, uložen a k vyzvednutí na recepci po dobu maximálně jednoho měsíce.

7.6    Během účasti na kurzech provozovatele je účastník povinen dodržovat provozní řády sálů,(dostupné na recepci BAAP), dále zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků BAAP. K základním atributům patří především: nenarušovat průběh výuky a neobtěžovat svým chováním ostatní účastníky, povinnost rodičů oznámit včas a neprodleně jakékoliv infekční nemoci (včetně vyskytnutí se vší) provozovateli, respektovat zákaz kouření, používat obuv určenou pro tanec a cvičení.

7.7    Pořizovat audiovizuální nahrávky, nebo jakkoliv jinak zaznamenávat průběh akcí (kurzů, seminářů ad.) je přísně zakázáno, pokud není na zvláštních akcích povoleno vedením BAAP. V případě porušení tohoto ustanovení si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit bez náhrady účast na kurzu, semináři či jiné akci.

7.8    Na akcích a v prostorách provozovatele je zakázáno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům BAAP.

8.   PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1    Základní ustanovení
8.1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Baletní Akademie Adély Pollertové, IČO:88929141, se sídlem Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

8.1.2    Kontaktní údaje správce
Email: baletniakademie@gmail.com
Mobil: + 420 603 844 332

8.1.3    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

8.1.4    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


8.2    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
8.2.1    Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl účastník, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplněné objednávky.

8.2.2    Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje účastníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


8.3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
8.3.1    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a)        plnění smlouvy mezi účastníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)        oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

c)        souhlas účastníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby, eventuelně zboží

d)        souhlas k pořizování fotografických a audiovizuálních materiálů klientů dětských představení a jejich sdílení na webových stránkách BAAP  www.baletniakademie.cz a na sociálních sítí Instagram, Facebook; v případě uveřejnění na webových portálech pro širší veřejnost typu YouTube je správce povinen zajistit uzavřené kanály, určené výhradně pro klienty a jejich zákonné zástupce.

8.3.2    Účelem zpracování osobních údajů je:
a)        vyřízení objednávky účastníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi účastníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, e-mailový a telefonní kontakt); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

b)        zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

8.3.3    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním účastník poskytl svůj výslovný souhlas.


8.4    Doba uchovávání údajů
8.4.1    Správce uchovává osobní údaje:
a)        po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi účastníkem a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,

b)        po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

8.4.2    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.5    Práva účastníka

Za podmínek stanovených v GDPR má účastník:
a)        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b)        právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c)        právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d)        právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

e)        právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

f)        právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo na email
správce uvedený v čl. 8.1.1 a 8.1.2 těchto podmínek; odvolat souhlas může účastník též kdykoli ve svém zákaznickém/klientském účtu,

g)        právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8.6    Podmínky zabezpečení osobních údajů
8.6.1    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.6.2    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

8.6.3    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.7    Závěrečná ustanovení GDPR
8.7.1    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře účastník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

8.7.2    Účastník s těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu účastník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

8.7.3    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň účastníkovi zašle novou verzi těchto podmínek na emailovou adresu, kterou účastník správci poskytl.

9.    Platba platební bránou ComGate

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Loga banky

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

10.1    Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění VOP. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti obou stran vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP touto změnou nejsou dotčena.

10.2    V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakéhokoli důvodu neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo smlouvy o poskytování služeb.
10.3    Veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a účastníkem se řídí obecně závaznými předpisy České republiky.

10.4    Tyto VOP nabývají účinnosti 25. května 2018.


Baletní Akademie Adély Pollertové           

MgA. Adéla Pollertová, v. r.

V Praze, dne 25. 5. 2018

napište nám