Vnitřní řád

Podmínky účasti

Podmínky účasti na akcích Baletní Akademie Adély Pollertové - provozovatele

1. Provozní řád
2. Zdravotní stav
3. Šatny, odložené věci
4. Dárkové poukazy
5. Nahrazování zameškaných lekcí
6. Storno podmínky
7. Změna kurzu během semestru
8. Nástup v průběhu kurzu
9. Předávání dětí rodičům po skončení dětských kurzů v Baletní Akademii
10. Zrušení akce ze strany Baletní Akademie Adély Pollertové
11. Zrušení akce ze strany vyší moci
12. Změna lektorky/lektora, krátkodobá absence, suplování
13. Pořizování písemných, fotografických, audio a video záznamů
14. Další ustanovení

1. Provozní řád

Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů, ve kterých akce (lekce, kurz, seminář, ad., dále jen „akce“) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat obuv určenou pro tanec a cvičení ad.). Provozní řády konkrétních sálů jsou dostupné na recepci v Baletní Akademii. Přihlášením na akci Baletní Akademie Adély Pollertové stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Zpět na obsah

2. Zdravotní stav

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo jste těhotná, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tanec nebo cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy. Vždy informujte o situaci Vašeho lektora. V případě, že onemocní dítě infekční nemocí, má vši apod., zavazují se rodiče o takové skutečnosti neprodleně informovat provozovatele.

Zpět na obsah

3. Šatny, odložené věci

Dovolujeme si vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, berte si cenné věci do sálu. Šatní skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Provozovatel může využít svého práva skříňky po zavírací době otevřít a jejich obsah vyklidit. Obsah zapečetíme a uložíme a bude k vyzvednutí na dané recepci po dobu maximálně jednoho měsíce.

Zpět na obsah

4. Dárkové poukazy

Baletní Akademie Adély Pollertové nabízí dárkové poukazy na všechny akce a kurzy, které se mohou vystavit i případně s věnováním. Dárkové poukazy je možno uhradit hotově nebo bankovním převodem. Není-li na poukazu uvedeno jinak, je platný na kurz nebo jednu lekci. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Na akci je nutné se předem přihlásit. Poukaz je nutné uplatnit jednorázově v plné výši v době platnosti poukazu a v této době jej odevzdat na recepci.

Zpět na obsah

5. Nahrazování zameškaných lekcí

V průběhu trvání pravidelného kurzu si můžete nahradit až tři lekce v jiném paralelně probíhajícím pravidelném kurzu (nikoli v otevřených lekcích, letních školách apod.). Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné. Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného. Obecně si můžete nahradit zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (tzn. nemá nastaven status „obsazen“ nebo „přihlásit jako náhradník“). Nahrazování zameškaných lekcí z letních škol není možné.

Prosíme, zaregistrujte se do náhradového systému Auksys.

Registrace do náhradového systém je nutná, abyste si mohli nahradit zameškanou lekci a následně si vybrat náhradní termín. Dále i z důvodu, abyste zabránili přeplněnému sálu.

Prosíme, věnujte pozornost provoznímu řádu náhradového systému Auksys.

Náhradový systém se vztahuje pouze pro dospělé, nikoliv na děti. Dítě je třeba omlouvat z hodin emailem (baletniakademie@gmail.com) nebo osobně přímo u lektorek. Vaše dítě si může nahradit až 5 hodin (pokud dochází do kurzu 1x týdně) nebo 10 hodin (pokud dochází do kurzu 2x týdně).

Zpět na obsah

6. Storno podmínky

Rušíte-li účast na akci (kurz, otevřená lekce, letní soustředění pro děti), pak je nutné informovat Baletní Akademii Adély Pollertové o této skutečnosti písemně e-mailem (baletniakademie@gmail.com) minimálně týden před zahájením akce. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení Vaší zprávy Baletní Akademií.

Pravidelný kurz pro dospělé a pro děti: Rušíte-li účast na pravidelném kurzu pro dospělé nebo pro děti v době kratší než jeden týden před zahájením kurzu, pak Vám můžeme nabídnout kompenzaci v podobě převedení 50% z aktuální ceny kurzu na Vámi zaslaný bankovní účet. Pokud zrušíte účast na začátku probíhajícího kurzu, pak Vám převedeme na Váš bankovní účet 25% z ceny celého kurzu. Rušíte-li účast na akci po uplynutí 50% kurzu či po jejím skončení, pak Vám nemůžeme nabídnout žádnou kompenzaci.

2) Jednorázová akce (otevřená lekce, letní škola, permanentky): Rušíte-li účast na jednorázové akci 6 a více pracovních dnů před jejím konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě: a) Převedení kurzovného do jiného kurzu nebo open class. b) Převedení 50% z ceny akce na Vámi zaslaný bankovní účet. (V případě, že byla zrušená akce hrazena dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet.) Rušíte-li účast na jednorázové akci 5 a méně pracovních dní před začátkem, pak Vám nemůžeme nabídnout žádnou kompenzaci.

3) O zrušení individuální výuky je zapotřebí informovat lektorku minimálně 12 hodin před naplánovanou lekcí. Pokud se omluvíte později než 12 hodin před začátkem lekce, lekce Vám bude účtována, jako by jste ji navštívil(a).

4) Pokud nastane domluva o převedení financí nebo lekcí do dalších kurzů, musí tato domluva být provedena písemně a je v platnosti po dobu maximálně 6 měsíců od data písemného stvrzení.

Zpět na obsah

7. Změna kurzu během semestru

V průběhu semestru můžete přestoupit do jiného kurzu s volnou kapacitou (tzn. nemá nastaven status „obsazen“ nebo „přihlásit jako náhradník“).

Zpět na obsah

8. Nástup v průběhu kurzu

Nástup do již rozběhnutého (a neobsazeného) kurzu je možný. Doporučujeme si nejprve vyzkoušet jednu lekci ve vybraném kurzu a po jejím absolvování a případné konzultaci s lektorem kvůli zameškané látce si doplatit zbytek kurzovného. Je možné se domluvit i na úhradě celého kurzovného a zameškanou lekci či lekce si nahradit v jiném paralelním kurzu s obdobnou náplní, který doporučí lektor.

Zpět na obsah

9. Předávání dětí rodičům po skončení dětských kurzů v Baletní Akademii

Po skončení akce za děti přebírají v prostorách Baletní Akademie odpovědnost rodiče či jejich zástupci. Provozovatel nenese za dítě odpovědnost, pokud dítě bez předchozího oznámení pracovníkovi provozovatele opustí v průběhu akce prostory Baletní Akademie.

Prosíme Vás, abyste své děti na hodiny baletu vodili maximálně 20 minut před začátkem výuky. V průběhu dětských kurzů bychom Vás požádali, abyste opustili prostory Baletní Akademie. Děkujeme za pochopení!

Zpět na obsah

10. Zrušení akce ze strany Baletní Akademie Adély Pollertové

Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení akce ze strany Baletní Akademie. V tomto případě bude stanoven náhradní termín nebo Vám zbývající část kurzovného vrátíme bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo po domluvě převedeme na jinou akci. Kurzovné Vám můžeme vrátit buď na účet, nebo hotově.

Zpět na obsah

11. Zrušení akce ze strany vyšší moci

Pokud se akce (kurz) zruší ze strany vyšší moci (pandemie, živelné pohromy, neočekávané katastrofy), nenese Baletní Akademie odpovědnost vracet kurzovné v jakékoliv výši.

Zpět na obsah

12. Změna lektora, krátkodobá absence, suplování

Krátkodobá absence – suplování: V případech krátkodobých absencí lektorky/lektora zajistí Baletní Akademie adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může Baletní Akademie konkrétní lekci Vašeho kurzu zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti budete informován/a telefonicky nebo e-mailem. Změna lektora: V případě dlouhodobé absence lektora zajistí Baletní Akademie adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může Baletní Akademie kurz zrušit. V takovém případě Vám zbývající část kurzovného vrátíme.

Zpět na obsah

13. Pořizování fotografických, audio a videozáznamů

Natáčet na video, nebo jakkoliv jinak zaznamenávat průběh akcí (kurzů, seminářů ad.) je přísně zakázáno, pokud není na zvláštních akcích povoleno vedením Baletní Akademie. Vyhrazujeme si právo v případě porušení tohoto ustanovení okamžitě zrušit bez náhrady Vaši účast na kurzu, semináři či jiné akci. Děkujeme za pochopení.

Zpět na obsah

14. Další ustanovení

Na akcích a v prostorách Baletní Akademie je zakázáno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům Baletní Akademie. V případě, že účastník způsobí při akci škodu na zařízení/vybavení provozovatele, je povinen ji nahradit. Za děti hradí škodu rodiče. Apelujeme na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Baletní Akademie může využít svého práva vyloučit bez náhrady z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy. Jsme velmi rádi, že jste si vybrali pro strávení Vašeho volného času Baletní Akademii Adély Pollertové. Děkujeme.

Zpět na obsah

Datum poslední aktualizace: 11.09.2017. Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

napište nám